Правила на конкурса за препоръки за 2024 г.

Член 1: Участници

PALMA FRANCE, дружество с капитал от 1 000 000,00 EUR, наричано по-долу „дружеството организатор“, със седалище на адрес 4 rue des douelles – BOUAYE, регистрирано под номер 508 436 110 R.C.S. Nantes, организира безплатна игра без задължение за покупка от 28.08.2023 г. до 12.02.2024 г. в 23:59 ч.

В този безплатен и незадължителен конкурс могат да участват само временни работници, на мисия в периода на конкурса. От играта са изключени лицата, които не отговарят на горните условия, както и членовете на общото ръководство, главния офис, отдела за човешки ресурси, служителите на агенции и всяко лице, което пряко или непряко участва в разработването, изпълнението или управлението на играта, както и техните съпрузи и членове на семейството: преки или други роднини, независимо дали живеят под техен покрив. „Дружеството организатор“ си запазва правото да поиска от всеки участник да представи доказателство за горните условия. Всяко лице, което не отговаря на тези условия или откаже да ги удостовери, ще бъде изключено от играта и ако спечели, няма да има право да получи наградата си. Позволено е само едно участие на човек. “ Дружеството организатор “ си запазва правото да извършва всякакви проверки, за да гарантира спазването на това правило.
Участието в играта означава пълно приемане на тези правила.

Член 2: Правила и условия за участие

Конкурсът ще продължи до 31 декември 2024 г. и ще вземе предвид всички временни работници, препоръчани от 28 август 2023 г., които са изпълнили мисия с продължителност най-малко 100 часа, считано от тази дата. След 1 януари 2025 г. за този конкурс няма да се вземат предвид повече направени препоръки.

Състезанието възнаграждава всички участници, които препоръчат поне 1 временно нает работник, който е изработил 100 работни часа, с яке 4 в 1 Парка.

Наградите се присъждат по следните правила:

  • Да сте предоставили правилни данни за телефон и електронна поща в предвидения за целта формуляр на уебсайта на “ Дружеството организатор“.
  • Препоръчаното лице да е изпълнило поне една мисия с продължителност най-малко 100 часа след датата на препоръката като временен работник в „дружеството организатор“.

Всяко участие, извършено в противоречие с разпоредбите на този
правилник, води до невалидност на заявката. Всеки участник, заподозрян в измама
може да бъде отстранен от конкурса от „дружеството организатор“, без да е необходимо да се изтъква причина за това. Всяка идентификация или участие, които са непълни, грешни или нечетливи, умишлено или не, или са направени във форма, различна от предвидената в настоящите правила, ще се считат за невалидни. Същата санкция се прилага и в случай на многократно участие.

Член 3: Печалба

Наградите, които могат да бъдат спечелени, са

  • яке Парка 4 в 1 за всички участници, които препоръчат поне 1 временен работник, който е положил 100 часа труд

Стойността на наградите се определя към момента на изготвяне на настоящите правила и не може да бъде променяна. Всички разходи, възникнали след играта, по-специално за поддръжката и използването на наградите, се поемат изцяло от победителите.

Член 4: Определяне на победителите

Конкурсът ще приключи на 31 декември 2024 г. Няма да се вземат предвид препоръки, направени след тази дата.

Член 5: Обявяване на победителя

Служителят, отговарящ за набирането на персонал, ще се свърже с победителите при връчването на наградите.

Член 6: Предаване на наградата

Наградите могат да бъдат получени от отговорниците за набиране на персонал или директно от агенцията, към която е назначен временният работник.
Ако препоръката не бъде направена преди 1 януари 2025 г., тя вече няма да отговаря на условията за участие.
Печелившите се съгласяват да приемат наградите във вида, в който са предложени, без възможност за замяна, по-специално за пари в брой или други стоки или услуги
от какъвто и да е вид, или за прехвърляне на ползата на трета страна.
Също така не могат да бъдат предявявани претенции за обезщетение по отношение на тези награди.
“ Дружеството организатор“ си запазва правото, в случай на събитие извън неговия контрол, по-специално свързано с неговите доставчици или с непредвидими обстоятелства, да замени обявената награда с награда с равностойна стойност. Победителите ще бъдат информирани за всички промени.

Член 7: Използване на личните данни на участниците

Информацията, предоставена от участниците, и данните за контакт, изпратени от потенциалните кандидати,
се записват и използват от „Дружеството организатор“, за да регистрира участието им в състезанието, да даде възможност за връчване на награди и да се свърже с потенциални кандидати за временна работа в „Дружеството организатор“.
Участниците в състезанието трябва да се уверят, че са упълномощени да предоставят данните за контакт на потенциалните кандидати на „дружеството организатор“.
Информацията, предоставена от участниците, и данните за контакт на потенциалните кандидати не могат да се използват за търговски или рекламни агитационни цели
или връзки с обществеността. В съответствие с френския Закон за защита на личните данни (Loi informatique et Libertés) в неговата последна версия и с Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (RGPD), участниците могат да упражнят правото си на достъп, коригиране, изтриване на данни, ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правото да оттеглят съгласието си, като се обърнат писмено към „Дружеството организатор“ на адреса, посочен в член 1.

Uploading