Zasady konkursu REKOMENDACJA 2024

Artykuł 1 : Uczestnicy

PALMA FRANCE, spółka z kapitałem w wysokości 1 000 000,00 €, zwana dalej „spółką organizującą”, z siedzibą pod adresem 4 rue des douelles – BOUAYE, zarejestrowana pod numerem 508 436 110 R.C.S. Nantes, organizuje bezpłatną grę bez obowiązku zakupu od 28.08.2023 r. do 12.02.2024 r. do godziny 23:59.

Ta darmowa gra, niezwiązana z żadnym obowiązkiem zakupu, jest wyłącznie przeznaczona dla pracowników tymczasowych wykonujących misje w trakcie trwania konkursu. Są wyłączone z udziału w grze osoby nie spełniające powyższych warunków, a także członkowie zarządu, pracownicy centrali, działu kadr, pracownicy agencji oraz wszyscy, którzy bezpośrednio lub pośrednio brali udział w opracowywaniu, realizacji lub zarządzaniu grą, a także ich małżonkowie i członkowie rodziny: wstępni i zstępni lub inne osoby spokrewnione, żyjące lub niepod tym samym dachem. Société organisatrice zastrzega sobie prawo do żądania od każdego uczestnika potwierdzenia spełnienia powyższych warunków. Osoba, która nie spełnia tych warunków lub odmawia ich potwierdzenia, zostanie wyłączona z gry i nie będzie mogła skorzystać z wygranej w przypadku jej otrzymania. Tylko jedno zgłoszenie na osobę jest dozwolone. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich weryfikacji w celu sprawdzenia przestrzegania tej zasady.
Udział w grze oznacza pełne akceptowanie obecnego regulaminu.

Artykuł 2 : Warunki uczestnictwa

Konkurs potrwa do 12 lutego 2024 r. i weźmie pod uwagę wszystkich pracowników tymczasowych sponsorowanych od 28 sierpnia 2023 r., którzy od tego dnia wykonali zlecenie obejmujące co najmniej 100 godzin pracy. Od 12 lutego 2024 r. sponsorzy nie będą już brani pod uwagę w tym konkursie.

Konkurs nagradza wszystkich uczestników, którzy polecają co najmniej 1 pracownika tymczasowego, który wykonał co najmniej 100 godzin pracy, kurtką Parka 4-w-1.

Dodatkowo, 3 uczestników zostaną wylosowani, aby wygrać:

  • laptop o maksymalnej wartości 1000 €
  • smartfon o maksymalnej wartości 800 €
  • tablet o maksymalnej wartości 500 €

Nagrody są przyznawane zgodnie z następującymi zasadami :

  • Podanie prawidłowych informacji telefonicznych i mailowych w odpowiednim formularzu na stronie internetowej Organizatora.
  • Że polecony pracownik tymczasowy wykonał co najmniej jedną misję o minimalnym wymiarze 100 godzin po dacie polecania, pracując jako pracownik tymczasowy w ramach Organizatora.
  • Jedno polecenie = jedno losowanie, więc im więcej polecasz, tym większe masz szanse na wygraną.

Każde uczestnictwo zrealizowane w sprzeczności z postanowieniami niniejszego regulaminu
Regulamin uczyni uczestnictwo nieważnym. Każdy uczestnik podejrzewany o oszustwo
może zostać wykluczony z konkursu przez Organizatora, bez konieczności udzielania przez niego uzasadnienia. Każda niekompletna, błędna lub nieczytelna identyfikacja lub uczestnictwo, celowe lub niecelowe, lub dokonane w innej formie niż przewidziana w niniejszym regulaminie, zostanie uważane za nieważne. Ta sama sankcja będzie miała zastosowanie w przypadku wielokrotnego uczestnictwa.

Artykuł 3 : Nagroda

Nagrody w grze to :

  • Kurtka Parka 4 w 1 dla wszystkich uczestników, którzy polecali co najmniej jednego pracownika tymczasowego, który odpracował co najmniej 100 godzin pracy

3 uczestników zostanie wylosowanych do wygrania :

  • laptop o maksymalnej wartości 1000 €
  • smartfon o maksymalnej wartości 800 €
  • tablet o maksymalnej wartości 500 €

Wartość nagród jest ustalana w chwili redakcji niniejszego regulaminu i nie może być przedmiotem sporu co do jej oceny. Wszystkie koszty poniesione po zakończeniu gry, zwłaszcza koszty związane z konserwacją i użytkowaniem nagród, są w całości ponoszone przez zwycięzców.

Artykuł 4 : Wybór zwycięzców

Konkurs zakończy się 12 lutego 2024 r. Żaden sponsoring, który wpłynie po tej dacie, nie będzie brany pod uwagę. Losowanie 3 dodatkowych nagród odbędzie się 6 marca 2024 r.

Artykuł 5 : Ogłoszenie zwycięzcy

Ze zwycięzcami skontaktuje się ich specjalista ds. rekrutacji od 8 marca 2024 r.

Artykuł 6 : Przekazanie nagrody

Nagrody można odebrać od specjalistów ds. rekrutacji lub bezpośrednio w agencji, do której jest przypisany pracownik tymczasowy.
Jeśli nagroda nie zostanie przekazana przed 30 czerwca 2024 r., zwycięzca nie będzie już do niej uprawniony.
Zwycięzcy zobowiązują się akceptować nagrody w formie, w jakiej są one proponowane, bez możliwości wymiany, zwłaszcza na gotówkę, inne towary lub usługi
jakiejkolwiek natury, ani przekazywania korzyści osobie trzeciej.
Również te nagrody nie mogą być przedmiotem żądania odszkodowania.
Firma organizująca zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia zdarzenia niezależnego od jej woli, zwłaszcza związanego z dostawcami lub nieprzewidywalnych okoliczności, do zastąpienia ogłoszonej nagrody równoważną nagrodą. Zwycięzcy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach.

Artykuł 7 : Wykorzystanie danych osobowych uczestników

Informacje uczestników i przekazywane dane kandydatów
Dane potencjalnych uczestników są rejestrowane i wykorzystywane przez Organizatora w celu zapamiętania ich udziału w konkursie, umożliwienia przyznania nagród oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na stanowisko pracownika tymczasowego w Organizacji.
Uczestnicy konkursu muszą upewnić się, że uzyskali zgodę na przekazanie Organizatorowi danych kontaktowych potencjalnych kandydatów.
Informacje uczestników oraz dane potencjalnych kandydatów nie mogą być wykorzystywane do celów marketingu i reklamy
lub działań public relations. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w jej ostatniej wersji oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, kontaktując się listownie z „Organizatorem”, którego adres jest podany w artykule 1.

Uploading