Декларация за приходи 2023

Лицата, които нямат постоянен адрес във Франция, но имат доходи от френски източници, трябва да декларират тези доходи с помощта на Cerfa №. 2042. Данъчната декларация се подава всяка година от средата на април до края на май или началото на юни чрез теледекларация (декларация по интернет) и в зависимост от департамента по местоживеене.
Всички чуждестранни местни лица трябва да предоставят този попълнен документ на френските данъчни власти и да изтеглят CERFA № 2041-E, също попълнен.
За да попълните първия документ, предоставен от френската администрация, трябва да следвате следните стъпки

 1. Ако подавате декларация за първи път, моля попълнете…
 2. État civil : Monsieur/ Madame Господин/Госпожа
 3. Nom de naissance Фамилия
 4. Prénoms Име
 5. Date de naissance Дата на раждане
 6. Lieu de naissance Месторождение
 7. Adresse au 1er janvier 2023 Адрес от 1ви януари 2023
  Adresse Адрес
  N° Rue Номер на улица
  Code Postal Пощенски код
  Commune Област
 8. Lieu/ Date Място/Дата
  Signature du ou des déclarants Подпис на декларатора(ите)
 1. A I SITUATION DU FOYER FISCAL EN 2022 Състояние на данъчното домакинство през 2022г.
  Marié(é)s Женен/Омъжена
  Divorcé(e)/ séparé(e) Разведен/а
  Célibataire Необвързан/а
  Veuf (ve) Вдовец/а
 1. COORDONNÉES BANCAIRES БАНКОВА СМЕТКА

– Joignez obligatoirement un relevé d’identité bancaire sur lequel doit figurer le nom du titulaire, le code IBAN et le code BIC/SWIFT. Трябва да приложите банково извлечение, в което са посочени името на титуляря, IBAN кодът и BIC/SWIFT кодът.

 1. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS, RENTES ЗАПЛАТИ, НАДНИЦИ, ПЕНСИИ, АНЮИТЕТИ
  – Indiquez dans la case 1AF le montant indiqué au numéro 5 du document « Justificatif Déclaration impôts » Впишете в клетка 1AF сумата, посочена в номер 5 от документа „Justificatif Déclaration impôts“.
 1. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET DIVERS PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE И ДРУГИ
  Без постоянен адрес във Франция: данъкът се удържа директно от заплатата
  – Indiquez dans la case 8TA le montant indiqué au numéro 6 du document « Justificatif Déclaration Impôts » – Впишете в клетка 8TA сумата, посочена в номер 6 от документа „Justificatif Déclaration Impôts“.

АКО ПОДАВАТЕ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПОПЪЛНЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР И ПРЕДСТАВЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
– Ici vous n’avez rien à fournir sauf si vous êtes résident fiscal français. Тук не е необходимо да предоставяте нищо, освен ако не сте с постоянен френски адрес.

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
– Ici vous n’avez rien à remplir sauf si vous êtes résident fiscal français. Тук не е необходимо да попълвате нищо, освен ако не сте френско данъчнозадължено лице.

Un deuxième document est donc à télécharger ici, imprimer et fournir à l’administration fiscale avec votre “Déclaration de revenus” : la Déclaration de retenue à la source année 2022 Тук трябва да изтеглите втори документ, да го разпечатате и да го предоставите на данъчните власти заедно с „Декларацията за облагане на доходите“: Декларацията за retenue à la source за 2022 г.

1. Déclarant 1 : nom et prénom 1. Декларатор 1: име и фамилия
2. Nom et adresse des débiteurs, employeurs ou caisses de retraites 2. Име и адрес на длъжниците, работодателите или пенсионните фондове
3. Salaires X 3. Заплати X
4. Durée d’activité ou période concernée (année, nombre de mois, semaines, jours, heures) 4. Продължителност на съответната дейност или период (година, брой месеци, седмици, дни, часове)
5. Montant des revenus imposables à déclarer sur la déclaration 2042 5. Размер на облагаемия доход, който трябва да се декларира в декларацията 2042
6. Sous total – case rose à remplir 6. Междинна сума – попълва се розовото поле
6. MONTANT TOTAL À REPORTER EN CASE 8 TA DE LA 2042 6. ОБЩА СУМА, КОЯТО СЕ ВПИСВА В КЛЕТКА 8 НА 2042

Ces informations sont à demander auprès de votre chargé de recrutement qui vous fournira un justificatif de déclaration des impôts qui vous servira également à justifier du paiement des impôts en France et éviter la double imposition dans votre pays d’origine. Тази информация трябва да бъде поискана от вашия отговорник, който ще ви предостави документ за данъчна декларация, който също така ще послужи за обосноваване на плащането на данъци във Франция и за избягване на двойното данъчно облагане във вашата страна на произход.

Voici le justificatif qui vous permettra de remplir votre déclaration (celui-ci est à demander à votre chargé(e) de recrutement) : Това е документът, който ще ви позволи да попълните декларацията си (поискайте го от вашия отговорник):

 1. Nombre d’heures travaillés Брой отработени часове
  – Ce chiffre est à reporter en case 4 du document précèdent CERFA 2041-E – Тази цифра трябва да се впише в клетка 4 на предишния документ CERFA 2041-E
 2. Salaire net imposable Нетна облагаема заплата
  – Ce chiffre est à reporter en case 5 du document précèdent CERFA 2041-E ? Тази цифра трябва да се впише в клетка 5 на предишния документ CERFA 2041-E
 3. Montant retenu à la source Сума, удържана директно от заплатата
  – Ce chiffre est à reporter en case 6 du document précèdent CERFA 2041-E ? Тази цифра трябва да се впише в клетка 6 на предишния документ CERFA 2041-E
  – Ce chiffre est également à reporter en case 8TA de la déclaration CERFA 2042 Тази цифра също трябва да се впише и в клетка 8TA на декларацията CERFA 2042

Тези статии могат да са Ви интересни

Как празнуват Коледа в Полша ?

Няколко дни преди 6 декември децата в Полша пишат писма до Свети Николай, наричан "...

Прочетете още
Uploading